SPRÁVA O UDRŽATEĽNOSTI SPOLOČNOSTI CHIESI ZA ROK 2022: ROK HMATATEĽNÝCH ÚSPECHOV PRE PACIENTOV, KOMUNITY A PLANÉTU

Úvod > > SPRÁVA O...

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data
Date: 27/07/2023
  • Dnes spoločnosť Chiesi zverejnila svoju Správu o udržateľnosti za rok 2022;
  • Spoločnosť sa zaviazala dosiahnuť nulové emisie skleníkových plynov do roku 2035;
  • Pacientom nachádzajúcich sa na konfliktných územiach Chiesi darovala 130 000 kusov liekov Chiesi v hodnote 4,5 milióna eur;
  • Spoločnosť odstránila rozdiely v odmeňovaní žien a mužov na úrovni skupiny a zvýšila podiel žien na vedúcich pozíciách.

 

Parma (Taliansko) 27. júla 2023 – Chiesi, medzinárodná biofarmaceutická spoločnosť zameraná na výskum, dnes zverejnila svoju Správu o udržateľnosti za rok 2022. Správa poukazuje na úzke prepojenie obchodného rastu Chiesi s jej odhodlaním pôsobiť v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a vyzdvihuje úspechy spoločnosti pri vytváraní zdieľanej hodnoty.

V roku 2022 skupina pokračovala vo svojej činnosť v súlade so štyrmi spoločnými zámermi, a to starostlivosť o pacientov, starostlivosť o životné prostredie, rozvoj miestnych komunít a blaho svojich zamestnancov. Tieto zámery boli tiež začlenené do stanov všetkých pobočiek Chiesi na celom svete.

Transparentný prístup zameraný na pacienta

Spoločnosť Chiesi sa zaviazala k tvorbe udržateľnej hodnoty pre pacientov poskytovaním inovatívnych terapeutických riešení. V roku 2022 skupina investovala 589 miliónov eur do výskumu a vývoja, čo je o 7 % viac oproti predchádzajúcemu roku a predstavuje 21,4 % celkových príjmov. Chiesi sa umiestnila ako prvá talianska farmaceutická spoločnosť v zozname najväčších investorov EÚ a Európsky patentový úrad ju potvrdil ako prvú taliansku farmaceutickú spoločnosť pre patentové depozity v Európe.

Spoločnosť Chiesi sa naďalej plne zaväzuje zabezpečiť transparentnosť klinického skúšania a zdieľanie údajov nad rámec povinných požiadaviek na zverejňovanie. Skupina zverejňuje klinické protokoly, informácie týkajúce sa štúdií a súhrnné výsledky klinických štúdií vo verejných registroch na globálnej úrovni. Chiesi tiež zintenzívňuje svoje aktivity pri angažovaní sa v práci so skupinami pacientov a rozširuje medzipodnikové iniciatívy, ktorými zavádza kultúru angažovanosti pacientov naprieč všetkými funkciami spoločnosti.

Dôkazom snahy o najvyššiu úroveň dodržiavania predpisov je skutočnosť, že v roku 2022 už po tretíkrát Chiesi získala od talianskeho Úradu pre hospodársku súťaž a trh (AGCM) najvyššie hodnotenie v oblasti etiky.

Udržateľný rast stavajúci na merateľných cieľoch

V roku 2022 spoločnosť Chiesi zmenila svoj cieľ uhlíkovej neutrality na prísnejší nový štandard čistých nulových emisií a posilnila svoj plán na zmiernenie emisií skleníkových plynov. Cieľom spoločnosti je dosiahnuť nulové emisie skleníkových plynov do roku 2035. Ciele spoločnosti Chiesi v oblasti znižovania emisií boli schválené v Iniciatíve pre vedecky podložené ciele (Science Based Target Initiative - SBTi). Tieto sú v súlade s najambicióznejším cieľom Parížskej dohody, ktorým je obmedziť nárast globálnej teploty do roku 2100 na 1,5 °C v porovnaní s úrovňou pred industrializáciou.

Stratégia zmierňovania emisií spoločnosti Chiesi sa riadi hierarchickým prístupom, ktorý dáva prednosť predchádzaniu a znižovaniu emisií pred ich odstraňovaním a nahrádzaním. Každoročne svoje výsledky v oblasti tvorby emisií vykazuje transparentným spôsobom. V roku 2022 bola Chiesi zaradená do tzv. Klimatického A-zoznamu organizácie Carbon Disclosure Project (CDP) za svoj záväzok ku klimatickým opatreniam a transparentnosti – toto uznanie získali len 2 % z 15 000 spoločností, ktoré predložili svoje údaje.

Minulý rok spoločnosť Chiesi úspešne absolvovala svoju prvú re-certifikáciu ako B Corp zo strany neziskovej organizácie B Lab. Verejnoprospešné spoločnosti, tzv. B Corps, vynikajú v dodržiavaní vysokých sociálnych a environmentálnych štandardov určených na základe prísneho hodnotenia prospešného vplyvu (BIA). V roku 2022 sa Chiesi re-certifikovala s lepším bodovým hodnotením ako pri prvej certifikácii z roku 2019: ide o uznanie jej úspechov dosiahnutých v oblasti udržateľnosti,  zároveň sa tým však poukázalo na priestor na zlepšenie v nasledujúcich rokoch.

Maria Paola Chiesi, viceprezidentka spoločnosti Chiesi a riaditeľka oddelenia Zdieľaná hodnota a udržateľnosť (Shared Value & Sustainability), uviedla: „Teším sa z toho, čo sa nám v uplynulom roku podarilo dosiahnuť. Prechod na štandard čistých nulových emisií je prejavom nášho odhodlania znižovať emisie skleníkových plynov a zmierňovať dopad na životné prostredie vo všetkých našich činnostiach. Aj naďalej budeme rozvíjať naše podnikanie v udržateľnom duchu, pričom budeme zároveň dodržiavať vysoké štandardy sociálnej a environmentálnej výkonnosti, transparentnosti a zodpovednosti.“

Tvorba zdieľanej hodnoty

Cieľom spoločnosti Chiesi je vytvárať a distribuovať priame a nepriame ekonomické hodnoty na podporu a presadzovanie rozvoja a blahobytu miestnych komunít. V roku 2022 Chiesi vytvorila ekonomickú hodnotu vo výške 2 807,5 milióna EUR, z toho 82,9 % bolo rozdelených medzi zainteresované strany a 17,1 % bolo investovaných v rámci spoločnosti.

 

Spoločnosť je odhodlaná rozšíriť svoj záväzok k udržateľnosti aj na svojich obchodných partnerov prostredníctvom Kódexu vzájomnej prepojenosti, čo je súbor spoločných hodnôt, etických pracovných metód a osvedčených postupov v oblasti ochrany životného prostredia. V roku 2022 sa Kódex vzájomnej prepojenosti vzťahoval až na 91 % nových strategických dodávateľov, pričom 95 % výdavkov spoločnosti Chiesi podliehalo jedinečnému kvalifikačnému procesu dodávateľov, ktorý v rámci výberových kritérií oceňuje výsledky v oblasti udržateľnosti.

 

Chiesi sa naďalej podieľa na programoch práce s komunitami, pričom uplatňuje spoločný prístup v piatich oblastiach intervencie pre rozvoj miestnych komunít: ochrana životného prostredia, vzdelávanie, kultúra, sociálna inklúzia a pomoc v núdzových situáciách.

 

V roku 2022 skupina preukázala svoju neochvejnú podporu pacientom žijúcich na konfliktných územiach tým, že zabezpečila nepretržitý prístup k život zachraňujúcim produktom a poskytla peňažnú podporu humanitárnym mimovládnym organizáciám a darovala Chiesi produkty na liečbu novorodencov a pacientov po transplantácii, kedykoľvek to bolo možné. V roku 2022 skupina darovala viac ako 130 000 kusov liekov Chiesi v hodnote 4,5 milióna eur. Príspevok skupiny k pozitívnemu spoločenskému vplyvu sa neobmedzuje len na oblasť zdravotnej starostlivosti. Dary a iné príspevky na sociálne účely predstavovali viac ako 26,1 milióna eur.

 

Rovnaké príležitosti pre rôznorodú pracovnú silu

V roku 2022 Chiesi odstránila rozdiely v odmeňovaní žien a mužov na úrovni spoločnosti. Zamestnanci Chiesi na úrovni skupiny sa priblížili rodovému vyváženiu, pričom ženy majú v ich zastúpení miernu prevahu (54 %). Na vedúcich pozíciách tvoria muži približne 60,1 %, avšak tento podiel v posledných rokoch klesol, čo znamená pozitívny vývoj smerom k vyváženému rodovému zastúpeniu. Chiesi je prvou farmaceutickou spoločnosťou v Taliansku, ktorá pri bodovom hodnotení 89/100 získala certifikát rodovej rovnosti udeľovaný talianskou vládou.

 

Spoločnosť aj naďalej uplatňuje svoju politiku Globálnej rozmanitosti a inklúzie, zabezpečovanú osobitným výborom pre rozmanitosť a inklúziu, aby zaistila, že rozmanitosť etnickej príslušnosti, sexuálnej orientácie, rodovej identity, sociálno-ekonomického postavenia, veku, fyzických schopností, náboženského vyznania, politického presvedčenia, spôsobu myslenia, životného štýlu a iných neviditeľných rozmanitostí bola neoddeliteľnou súčasťou skupiny.

 

V roku 2022 Chiesi získala certifikát Najlepší zamestnávateľ v Taliansku (už po 15-krát, pričom v EÚ to bolo už po 11. rok za sebou.) Uznanie jej bolo tiež udelené v Brazílii, Spojených štátoch a po prvýkrát v Pakistane.

 

Komentár generálneho riaditeľa skupiny Chiesi, Giuseppeho Accogliho:

Rok 2022 bol rokom prevratov a zmien, ktorý nás prinútil prehodnotiť a prelúskať sa neistým obdobím. Som rád, že spoločnosť Chiesi prebrala zodpovednosť za dosiahnutie zmeny v tomto odvetví. Táto Správa o udržateľnosti za rok 2022 odráža náš rozhodný záväzok k sociálnej a environmentálnej výkonnosti a ako verejnoprospešná spoločnosť a B Corp sme naďalej odhodlaní vytvárať zdieľanú hodnotu a zodpovedne zlepšovať životy, keďže veríme v lepší, zdravší a udržateľnejší svet.“

Viac o úspechoch spoločnosti Chiesi v oblasti udržateľnosti za rok 2022 sa dočítate v tejto úplnej správe

 

###

 

O skupine Chiesi

Chiesi je nadnárodná biofarmaceutická spoločnosť so zameraním na výskum, ktorá vyvíja a predáva inovatívne terapeutické riešenia v oblasti zdravia respiračného systému, zriedkavých chorôb a špeciálnej starostlivosti. Poslaním spoločnosti je zlepšovať kvalitu života ľudí a správať sa zodpovedne voči komunite a životnému prostrediu.

Zmenou svojho právneho postavenia na verejnoprospešnú korporáciu (Benefit Corporation) v Taliansku, USA a Francúzsku sa záväzok Chiesi vytvárať zdieľanú hodnotu pre ľudskú spoločnosť ako celok stal právne záväzným a ústredným pre rozhodovanie v rámci celej spoločnosti. Ako certifikovaná B Corp sme sa od roku 2019 stali súčasťou globálnej komunity podnikov, ktoré spĺňajú vysoké štandardy sociálneho a environmentálneho vplyvu. Cieľom spoločnosti je dosiahnuť nulové emisie skleníkových plynov do roku 2035.

S viac ako 85-ročnými skúsenosťami a sídlom v Parme (Taliansko), Chiesi pôsobí v 31 krajinách a zamestnáva viac ako 6 500 zamestnancov. Centrum výskumu a vývoja skupiny v Parme spolupracuje so 6 ďalšími dôležitými strediskami výskumu a vývoja vo Francúzsku, USA, Kanade, Číne, Spojenom kráľovstve a Švédsku.

 

Viac informácií na www.chiesi.com

 

Kontakt pre média:

 

Alessio Pappagallo

Tlačový hovorca

Tel. +39 339 589 483,

Email a.pappagallo@chiesi.com