Úvod > Farmakovigilancia

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Farmakovigilancia

Spoločnosť Chiesi má systém farmakovigilancie za účelom prevzatia zodpovednosti za naše lieky (či už sú uvedené na trh alebo podliehajú klinickému vývoju), a ak je to potrebné, prijatia vhodných opatrení. Zabezpečuje, aby boli priebežne vyhodnocované všetky informácie týkajúce sa pomeru prínosu a rizika našich liekov. Ak identifikujeme dôležitý problém s možným dopadom na zdravie, okamžite s ním oboznámime príslušných zdravotných odborníkov, pacientov a regulačnú agentúru v súlade s platnými právnymi predpismi.


Čo je farmakovigilancia?
Farmakovigilancia je veda a súbor činností súvisiacich s vyhľadávaním, hodnotením, porozumením a prevenciou nežiaducich účinkov alebo akéhokoľvek iného zdravotného problému (WHO, Ženeva, WHO, 2002).
V súlade s touto všeobecnou definíciou sú hlavné ciele farmakovigilancie v súlade s platnými právnymi predpismi EÚ nasledovné:

  • predchádzanie škodám spôsobeným nežiaducimi reakciami na lieky u ľudí;
  • podporovanie bezpečného a účinného používania liekov, najmä poskytovaním včasných informácií o bezpečnosti liekov pre pacientov, zdravotnícky personál a verejnosť.

Farmakovigilancia je preto aktivitou, ktorá prispieva k ochrane zdravia pacientov a verejnosti.


Čo je to nežiaduca reakcia na lieky?
Odozva na liek, ktorá je škodlivá a neúmyselná (odpoveď v tejto súvislosti znamená, že príčinná súvislosť medzi liekom a nežiaducim účinkom je prinajmenšom možná).
 
Nežiaduce reakcie môžu vyplynúť z používania lieku v rámci alebo mimo podmienok povolenia na uvedenie na trh - použitie mimo schválenú indikáciu, predávkovanie, zneužívanie, nesprávne použitie, medicínske chyby a pracovná expozícia. Hláseniu podlieha aj liečba počas gravidity a u dojčiacich matiek.

 

Čo je to materiovigilancia?

Medical Device Vigilance (materiovigilance) je systém zameraný na monitorovanie a vyhodnocovanie incidentov súvisiacich so zdravotníckymi pomôckami. Systém vigilancie zdravotníckych pomôcok má za cieľ zlepšiť ochranu zdravia a bezpečnosti pacientov, zdravotníckych pracovníkov a iných používateľov znížením pravdepodobnosti opakovaného výskytu incidentov súvisiacich s používaním zdravotníckej pomôcky.

 

 Čo je to incident alebo nezvyčajná udalosť súvisiaca so zdravotníckou pomôckou?

Pojem „incident“ v nariadení o zdravotníckych pomôckach (UE) 2017/745 znamená akúkoľvek poruchu alebo zhoršenie charakteristík alebo výkonu pomôcky sprístupnenej na trhu, vrátane chyby pri používaní spôsobenej ergonomickými vlastnosťami, ako aj akúkoľvek nevhodnosť informácie poskytnuté výrobcom a akékoľvek nežiaduce vedľajšie účinky.

 

 Informácie o tom, ako nahlásiť nežiaduci účinok lieku alebo incident so zdravotníckou pomôckou

Akákoľvek nežiaduca udalosť, ktorá nastane po liečbe, musí byť okamžite hlásená.

Ak potrebujete nahlásiť nežiaduci účinok lieku v súvislosti s liekmi Chiesi alebo incidentmi so zdravotníckou pomôckou na území Slovenska, prosíme vás, aby ste sa obrátili na:

 

 ŠUKL ( Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, Slovenská republika) cestou emailu: neziaduce.ucinky@sukl.sk

alebo priamo cestou webového portálu na hlásenie: https://portal.sukl.sk/eskadra/

 

alebo 

 

spoločnosť Chiesi (hlásenie nežiaducich účinkov a/alebo sťažností na kvalitu produktu):

Tel.      +421 2 593 000 60 (66)

Email:   pharmacovigilance.sk@chiesi.com 

Po skončení úradných hodín môžete zanechať odkaz na záznamníku alebo volať +421 2 593 000 66.