SpeakUp&BeHeard!

váš názor je pre Chiesi dôležitý

V Chiesi berieme našu zodpovednosť veľmi vážne vo vzťahu k transparentnosti a dodržiavaniu predpisov. Pre viac informácií kliknite TU.

TAby sme pomohli odhaliť a riešiť akékoľvek možné porušenie kódexu správania Chiesi, porušenie zákonov alebo predpisov alebo nesprávne konanie, ktoré by mohlo ohroziť podnikanie alebo povesť spoločnosti Chiesi alebo spôsobiť škodu tretím stranám, podporujeme nahlasovanie takýchto záležitostí.

Zamestnanci, ale aj lľudia nie zamestnaní v Chiesi, môžu nahlásiť svoje obavy prostredníctvom Chiesi platformy „SpeakUp&BeHeard“.

Ak by ste radšej na nahlásenie problému použili Chiesi horúcu linku „SpeakUp&BeHeard“ to report a concern, please kliknite tu a zavolajte nám na jedno z uvedených čísel.

Ak ste zamestnancom Chiesi, mali by ste sa v prvom rade pokúsiť využiť už zavedené interné kanály nahlasovania (napr. personálne (HR) a/alebo útvar pre právne záležitosti a dodržiavanie súladu s predpismi v súlade s platnými národnými predpismi) a informovať svojho príslušného priameho nadriadeného. V prípade, že vám nie je príjemné zveriť svoje obavy prostredníctvom bežných interných kanálov nahlasovania, môžete využiť platformu Chiesi „SpeakUp&BeHeard“ alebo horúcu linku..

Prostredníctvom „SpeakUp&BeHeard“ je možné nahlásiť akékoľvek podozrenie na porušenie kódexu správania Chiesi alebo porušenie zákonov a predpisov, ktoré má vplyv najmä, ale nielen na oblasti - diverzita a inklúzia, ľudské zdroje, úplatkárstvo a korupcia, interakcie so zdravotníckymi pracovníkmi a/alebo pacientmi, ochrana údajov, životné prostredie a zdravie a bezpečnosť, dobré životné podmienky zvierat a protimonopolný zákony.

Záleží nám na vašom súkromí! Nástroje na podávanie správ „SpeakUp&BeHeard“ sú štruktúrované tak, aby zabezpečili najvyššiu úroveň ochrany a dôvernosti v súlade s platnými zákonmi na ochranu údajov (prosím, skontrolujte oznámenie spoločnosti Chiesi o ochrane osobných údajov TU).

Poskytujeme záruku, že oznamovatelia podnetu budú vždy chránení: : zaviazali sme sa chrániť všetkých oznamovateľov pred akoukoľvek formou diskriminácie a/alebo postihnutia v súvislosti s akýmkoľvek oznámením urobeným v dobrej viere.

Akákoľvek správa predložená prostredníctvom SpeakUp&BeHeard bude náležite zvážená a bude podrobená riadnemu posúdeniu.

Poznámka: ak sa vaše hlásenie týka nežiaducich účinkov/reakcií na lieky, prosím kliknite TU

Pin Icon