Úvod > Ochrana osobných údajov

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Ochrana osobných údajov

Podľa článku 13 nariadenia (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (ďalej len „GDPR“)

 

Týmto oznámením o ochrane osobných údajov, ktoré poskytuje spoločnosť Chiesi Slovakia (ďalej len „Chiesi“) v súlade s ustanoveniami európskeho nariadenia č. 679/2016 (ďalej len „GDPR“), vás chceme informovať, že vaše osobné údaje alebo iné osobné údaje, ktoré poskytnete, bude spoločnosť Chiesi ako prevádzkovateľ údajov spracúvať v plnom súlade s platnými právnymi predpismi.

 

„Osobné údaje“ sú informácie akéhokoľvek druhu vrátane elektronických informácií, ktoré umožňujú samostatne alebo v kombinácii s inými informáciami identifikáciu osoby.

„Spracovaním osobných údajov“ sa v zmysle článku 4 ods. 2 GDPR rozumie akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré sa vykonávajú s pomocou automatizovaných procesov alebo bez nich a vzťahujú sa na osobné údaje, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, organizovanie, uchovávanie, úprava alebo úprava, extrahovanie, konzultácia, používanie a šírenie.

„Používateľ“ je spoločnosť, oprávnená osoba alebo jednotlivec využívajúci služby poskytované webovou stránkou www.chiesi.sk (ďalej len „webová stránka“).

Toto oznámenie opisuje nasledujúce aspekty:

 1. AKO ZHROMAŽĎUJEME A POUŽÍVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE
 2. AKO NARÁBAME S VAŠIMI OSOBNÝMI ÚDAJMI
 3. DOBU UCHOVÁVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
 4. PRÁVA POUŽÍVATEĽOV
 5. AKTUALIZÁCIE TOHTO OZNÁMENIA

 

1) AKO ZHROMAŽĎUJEME A POUŽÍVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

 

SCENÁRE A ÚČELY SPRACOVANIA:

 

Technický a analytický účel: aby sme zaručili spoľahlivú používateľskú skúsenosť na webovej stránke, môžeme spracúvať technické údaje alebo údaje o používaní stránky, ktoré môžu nepriamo odhaliť vašu totožnosť. Takéto údaje sa automaticky zhromažďujú počas bežného fungovania každej webovej stránky a spracúvajú sa na technické účely (vrátane riešenia problémov, testovania, údržby systému, podpory a podávania hlásení) alebo na štatistické a analytické účely s cieľom zlepšiť používateľskú skúsenosť na webovej stránke.

V druhom prípade sa takéto údaje zvyčajne spracúvajú v agregovanej forme bez možnosti identifikácie na štatistické účely. Údaje o používaní sa môžu použiť napríklad na stanovenie miery zapojenia alebo času stráveného v určitej časti alebo funkcii webovej stránky.

Kontakt“: v tejto časti nájdete naše kontaktné údaje, kam môžete odoslať požiadavku a kontaktovať nás. Budete napríklad môcť odoslať všeobecnú otázku týkajúcu sa niektorého z našich produktov alebo kontaktovať našu kanceláriu. Príslušný tím prijme a spracuje vašu požiadavku v súlade s obmedzením účelu a zásadami minimalizácie údajov. Vaše údaje budeme uchovávať len po dobu nevyhnutnú na to, aby sme vás mohli kontaktovať s odpoveďou.

Upozorňujeme, že v určitých kontaktných formulároch môžete nájsť oznámenie s konkrétnymi informáciami o povahe žiadostí a súvisiacom spracovaní osobných údajov.

Práca v spoločnosti Chiesi“: v tejto časti budete mať možnosť zistiť, aké je to pracovať pre spoločnosť Chiesi, dozvedieť sa o našej kultúre a zistiť dostupné pracovné príležitosti. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať, ak sa budete chcieť uchádzať o zamestnanie v spoločnosti Chiesi alebo zaregistrovať na našom kariérnom portáli. Ďalšie informácie a vyhradené oznámenie o ochrane osobných údajov pre uchádzačov o zamestnanie získate počas procesu podávania žiadosti o prijatie do zamestnania.

Sociálne médiá a odkazy tretích strán: naše webové stránky môžu obsahovať odkazy na webové stránky, pluginy a aplikácie tretích strán. Kliknutím na tieto odkazy alebo povolením týchto spojení môžete umožniť tretím stranám zhromažďovať alebo zdieľať údaje o vás. Obsah webových stránok tretích strán nie je pod našou kontrolou a nezodpovedáme za tam uvedené vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Keď opustíte našu webovú stránku, odporúčame vám prečítať si oznámenie o ochrane osobných údajov každej webovej stránky, ktorú navštívite.

Farmakovigilancia: Webová stránka má sekciu venovanú farmakovigilancii, kde môžete hlásiť akékoľvek nežiaduce reakcie alebo problémy s bezpečnosťou našich produktov. Viac informácií nájdete v príslušnej časti webovej stránky.

 

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:

 

Technické údaje: zahŕňajú IP adresu, typ prehliadača a verzie, časové pásmo a lokácia na základe IP adresy, všeobecné informácie o hardvéri a operačnom systéme zariadenia používaného na prehliadanie Webovej stránky. Takéto údaje sa používajú len na technické a štatistické účely, ako je uvedené vyššie.

Údaje o používaní: zahŕňajú informácie o tom, ako používate webovú stránku. Napríklad čas strávený v určitých častiach stránky.

Identifikačné údaje: ak sa rozhodnete zaregistrovať na našom kariérnom portáli a uchádzať sa o zamestnanie v spoločnosti Chiesi, odošlite žiadosť prostredníctvom sekcie „Kontakt“ na webovej stránke alebo nahláste problém s bezpečnosťou produktu spoločnosti Chiesi kontaktovaním služby dohľadu nad liekmi. Niektoré kontaktné formuláre môžu obsahovať osobitné oznámenie o ochrane osobných údajov, kde nájdete viac informácií o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje v rámci týchto služieb.

Pokiaľ nie je v osobitných upozorneniach každej časti uvedené inak, vyslovene sa vylučuje spracúvanie tzv. osobitných údajov v zmysle čl. 9 GDPR (ako sú údaje týkajúce sa zdravia) alebo údajov týkajúcich sa maloletých osôb. Ak ich používateľ poskytne tieto kategórie údajov, budú okamžite vymazané. Vaše osobné údaje sú nevyhnutné a povinné pre prístup na webovú stránku. Ak poskytnete neúplné alebo nesprávne údaje, je možné, že nebudete mať prístup na webovú stránku.

 

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA:

 

Plnenie zmluvných povinností: s používateľom, ktorý pristupuje a používa webovú stránku a jej služby.

Súhlas: poskytnutý používateľom zaslaním otázky prostredníctvom jedného z našich kontaktných kanálov (pozri časť „Kontakt“).

Oprávnený záujem: na zabezpečenie bezpečnosti webovej stránky a predchádzanie online podvodom.

Zákonná povinnosť: na dodržiavanie platných zákonov a predpisov, riešenie žiadostí orgánov alebo spravovanie hlásení o nežiaducich udalostiach prijatých prostredníctvom kontaktných kanálov v sekcii „Farmakovigilancia“.

Vaše osobné údaje budú spracúvané a uchovávané aj v prípade, že bude spoločnosť Chiesi potrebovať chrániť svoje záujmy a presadzovať svoje práva na obranu v súdnych konaniach.

 

2) AKO NARÁBAME S VAŠIMI OSOBNÝMI ÚDAJMI

 

Spoločnosť Chiesi môže sprístupniť vaše osobné údaje iným spoločnostiam, organizáciám a jednotlivcom, ak nastane niektorá z nasledujúcich okolností:

 • vaše osobné údaje môžeme sprístupniť spoločnostiam, ktoré sú členmi skupiny Chiesi (vrátane krajín mimo EHP).
 • Sprístupnenie s vaším výslovným súhlasom: po získaní vášho súhlasu môžeme sprístupniť vaše osobné údaje určitým tretím stranám alebo kategóriám tretích strán.
 • Sprístupnenie vyplývajúce zo zákona alebo predpisov: môžeme sprístupniť informácie požadované podľa platných zákonov a predpisov na riešenie právnych sporov alebo na základe žiadostí správnych alebo súdnych orgánov.
 • Sprístupnenie poskytovateľom služieb: vaše osobné údaje môžeme tiež sprístupniť spoločnostiam, ktoré nám poskytujú služby alebo poskytujú služby v našom

 

V druhom prípade spoločnosť Chiesi zabezpečí legitímnosť takéhoto sprístupnenia a podpíše dohody o spracovaní údajov a/alebo doložky so spoločnosťami, organizáciami a jednotlivcami, ktorým budú vaše osobné údaje sprístupnené, a bude od nich vyžadovať, aby dodržiavali toto oznámenie a prijali primerané bezpečnostné opatrenia.

 

AKO CHRÁNIME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

 

Spoločnosť Chiesi kladie mimoriadny dôraz na bezpečnosť vašich osobných údajov a prijala primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom, zverejnením alebo stratou.

Za týmto účelom spoločnosť Chiesi podniká nasledovné kroky:

 • Prijímame primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby zhromaždené osobné údaje boli len také minimálne a relevantné, ako je potrebné vo vzťahu k účelom, na ktoré sa spracúvajú. Vaše osobné údaje neuchovávame dlhšie, ako je potrebné na účely uvedené v tomto oznámení, pokiaľ zákon nevyžaduje alebo nepovoľuje predĺženie obdobia uchovávania.
 • Na zabezpečenie dôvernosti údajov počas prenosu používame viacero technológií. Používame osvedčené mechanizmy na ochranu dát a serverov na ukladanie dát pred útokom.
 • Prísne vyberáme obchodných partnerov a poskytovateľov služieb a prostredníctvom osobitných ustanovení v obchodných zmluvách od nich vyžadujeme, aby dodržiavali naše požiadavky na ochranu osobných údajov. Okrem toho vykonávame audity a iné hodnotiace činnosti na overenie súladu s požiadavkami.
 • Vykonávame školenia, testovanie a informačné činnosti v oblasti ochrany súkromia a bezpečnosti s cieľom zvýšiť informovanosť o ochrane osobných údajov u zamestnancov a dodávateľov.

 

3) DOBA UCHOVÁVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Vaše osobné údaje uvedené v časti (1) tohto oznámenia sú uložené na serveroch spoločnosti Chiesi alebo na serveroch dodávateľov (osobitne určených ako sprostredkovateľov údajov) so sídlom v Európskej únii.

Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas v súlade s účelmi uvedenými v tomto oznámení o ochrane osobných údajov.

Technické údaje, údaje o používaní a súbory cookie: spracovanie údajov sa prísne obmedzuje na používateľovu reláciu prehliadania webovej stránky. Podrobnejšie informácie o súboroch cookie a podobných technológiách nájdete v časti „Zásady používania súborov cookie“.

Kariérny portál: pozrite si osobitné oznámenie o ochrane osobných údajov v časti „Pracovné príležitosti“.

Otázky odoslané prostredníctvom časti „Kontakt: čas potrebný na spracovanie vašej žiadosti a poskytnutie spätnej väzby. Viac informácií nájdete v osobitnom oznámení každého kontaktného formulára.

Farmakovigilancia: počas doby, kým je povolený predaj lieku a desať rokov od uplynutia platnosti alebo zrušenia povolenia na uvedenie na trh v poslednej krajine, v ktorej bol liek uvedený na trh, s výnimkou akýchkoľvek potrieb obhajoby držiteľa povolenia na uvedenie na trh. Ďalšie informácie nájdete v osobitnom oznámení, ktoré je k dispozícii v príslušnej časti webovej stránky.

Vaše osobné údaje budú spracúvané počas obdobia uvedeného vyššie alebo kratšieho obdobia, ak sa rozhodnete uplatniť jedno z práv uvedených v časti „PRÁVA POUŽÍVATEĽOV“ nižšie.

 

4) PRÁVA POUŽÍVATEĽOV

 

Prístup, oprava, zrušenie, prenosnosť údajov, obmedzenie spracovania, námietka proti spracovaniu a odvolanie súhlasu.

Máte právo na prístup, úpravu, námietku a/alebo obmedzenie spracúvania vašich údajov, ako aj právo požiadať o ich zrušenie alebo prenos na iné strany a na odvolanie svojho súhlasu.

Prevádzkovateľom údajov pre spracovateľské činnosti uvedené nižšie je: Chiesi Slovakia s.r.o., Kovová 24, 821 06 Bratislava, Slovensko. Ak potrebujete akékoľvek ďalšie informácie alebo chcete požiadať o uplatnenie svojich práv, kontaktujte nás akoukoľvek formou, vrátane prostredníctvom adresy gdpr.sk@chiesi.com.

Ak sa domnievate, že spoločnosť Chiesi nespracúva vaše osobné údaje v súlade s týmto oznámením alebo platnými právnymi predpismi, môžete uplatniť svoje práva podaním sťažnosti orgánu na ochranu údajov.

 

5) AKTUALIZÁCIE TOHTO OZNÁMENIA

Toto oznámenie môže byť z času na čas aktualizované. Aktualizácia oznámenia nadobudne účinnosť po jej zverejnení na webovej stránke.