Skupina Chiesi sleduje opatrenia prijaté pre zdravšiu a udržateľnejšiu budúcnosť

Úvod > > Skupina Chiesi...

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data
Date: 26/07/2022

Skupina Chiesi sleduje opatrenia prijaté pre zdravšiu a udržateľnejšiu budúcnosť

 

  • Dnes bola zverejnená Výročná správa a Správa o udržateľnosti skupiny Chiesi za rok 2021;
  • Pokrok pri dosahovaní obchodných, environmentálnych a sociálnych cieľov je výrazný;
  • Spoločnosť spája sily so všetkými zainteresovanými stranami, aby napredovala v oblasti trvalo udržateľnej zdravotnej starostlivosti.

 

Bratislava, 26. júla 2022 – Skupina Chiesi, medzinárodná biofarmaceutická skupina zameraná na výskum, dnes zverejnila svoju výročnú správu a správu o udržateľnosti za rok 2021. Správa sa zameriava nielen na výsledky, ale aj na sledovanie opatrení prijatých na podporu udržateľnejšieho a zodpovednejšieho podnikania.

Prostredníctvom svojich 30 pobočiek a globálnych prevádzok vo viac ako 100 krajinách sa spoločnosť snaží vytvárať hodnoty pre široké spektrum zainteresovaných strán, vrátane miestnych komunít, poskytovateľov kapitálu, verejnej správy, zamestnancov, spolupracovníkov a dodávateľov. V roku 2021 vytvorila skupina ekonomickú hodnotu 2,43 miliardy EUR, čo predstavuje nárast o 8,6% v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Z toho 77,6% bolo rozdelených medzi zainteresované strany a 22,4% bolo poskytnutých ako príspevky alebo dary komunitným organizáciám.

Ako benefitná spoločnosť (Benefit Corporation) v Taliansku, USA a Francúzsku (Société à Mission) a ako najväčšia globálna biofarmaceutická skupina s certifikáciou B Corp, ktorá poskytuje inovatívne terapeutické riešenia, je spoločnosť Chiesi odhodlaná systematicky merať svoj vplyv v rámci organizácie aj mimo nej. To je vysvetlené v správe z roku 2021, ktorá zahŕňa snahy o presadzovanie spoločného hodnotového prístupu v šiestich oblastiach: Riadenie, Misia a zapojenie, Pacienti, Životné prostredie, Komunita, Hodnotový reťazec a Ľudia (Governance, Mission & Engagement, Patients, Environment, Community, Value Chain and People).

Ugo Di Francesco, generálny riaditeľ skupiny Chiesi, uviedol toto: „V skupine Chiesi sa venujeme nielen zlepšovaniu vlastného vplyvu a zanechávaniu pozitívnej stopy vo svete. Dúfame, že zdieľaním svojich poznatkov a transparentnosťou a zodpovednosťou za svoje zlyhania a úspechy pomôžeme dosiahnuť trvalo udržateľný pokrok v našom sektore.“

 

Zvyšujúci sa vplyv na pacientov

Rok 2021 bol míľnikom pre tri hlavné oblasti, na ktoré je zameraná spoločnosť Chiesi – Air (vzduch), Rare (zriedkavé) a Care (starostlivosť).[1].

Približne 81% obratu skupiny Chiesi pochádzalo z produktov vyvinutých ako výsledok interného výskumu. V roku 2021 bola skupina potvrdená ako prvá talianska farmaceutická spoločnosť a dvanásta v európskom farmaceutickom priemysle pre investície do výskumu a vývoja.[2]. Okrem toho je skupina Chiesi so svojimi 42 patentovými prihláškami na Európskom patentovom úrade (EPO) prvou talianskou farmaceutickou spoločnosťou z hľadiska prihlasovania patentov, pričom dosiahla míľnik viac než 5600 celkovo udelených globálnych patentov.

Schopnosti skupiny Chiesi v oblasti výskumu a vývoja sa rozšíria spustením jej Biotechnologického centra excelentnosti, ktoré sa venuje vývoju, výrobe a distribúcii biologických produktov, a ktorého otvorenie sa očakáva v Parme (Taliansko) v roku 2024. V súlade so záväzkom skupiny Chiesi ako spoločnosti s certifikáciou B Corp, bude toto centrum navrhnuté trvalo udržateľným spôsobom a bude spĺňať kritériá LEED.

Alberto Chiesi, prezident skupiny Chiesi, povedal: „Ako benefitná spoločnosť a skupina s certifikáciou B Corp sa riadime konceptom zdieľanej hodnoty – prístupom, ktorého cieľom je vytvárať ekonomickú hodnotu spôsobom, ktorý prináša úžitok spoločnosti tým, že rieši jej potreby a výzvy. Táto správa ukazuje náš záväzok presadzovať udržateľnú zdravotnú starostlivosť vpred prostredníctvom všetkého, čo robíme, a v každej oblasti nášho podnikania.“

 

Znižovanie našej environmentálnej stopy

Skupina Chiesi pracuje aj na znižovaní dopadu svojich riešení a operácií na životné prostredie a v tejto snahe podporuje aj svojich partnerov v dodávateľskom reťazci.

V roku 2021 začala skupina Chiesi cestu k re-certifikácii B Corp. Vtedy sa otvorila súťaž Eco-Friendly Products Challenge (Výzva ekologicky priateľských produktov). Okrem toho sa dosiahol ďalší pokrok v úsilí o prechod na projekt Carbon Minimal Inhaler (Inhalátor s minimálnym uhlíkom), ktorého cieľom je znížiť uhlíkovú stopu inhalátorov až o 90%. V roku 2021 sa skupina Chiesi pripojila k iniciatíve Climate Collective B Corp (BCCC), čím sa zaviazala ku kampani Race to Zero (Preteky k nule) Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (United Nations Framework Convention on Climate Change  – UNFCCC).

Správa ďalej zdôrazňuje, ako sa skupina Chiesi pripojila k neziskovej charitatívnej organizácii Carbon Disclosure Project (Zverejnenie informácií o uhlíku), ktorá prevádzkuje globálny systém zverejňovania informácií pre investorov, spoločnosti, mestá, štáty a regióny s cieľom riadiť ich vplyv na životné prostredie. Skupina Chiesi získala celkové skóre B, ktoré bolo uznané na manažérskej úrovni za svoju stratégiu uhlíkovej neutrality a koordinované opatrenia v otázkach klímy. Okrem toho získala známku A za riadenie v témach klimatických zmien – to je ocenením úsilia vynaloženého na riešenie stratégie uhlíkovej neutrality na globálnej úrovni.

Maria Paola Chiesi, vedúca oddelenia zdieľanej hodnoty a udržateľnosti spoločnosti Chiesi, dodala: „V roku 2021, keď sme prekonali prebiehajúcu pandémiu COVID-19 a jej dopady na globálnu ekonomiku, sme sa tiež stali silnejšími, aby sme čelili ceste vpred – ďalšiemu pokroku smerom k našej ciele udržateľnosti a pokračovaniu v poskytovaní vysokokvalitnej starostlivosti o pacientov – vďaka úsiliu každého jednotlivca, každého oddelenia a každej pobočky.“

 

Zmeniť miestne komunity a našich ľudí

V súlade so svojím záväzkom mať pozitívny vplyv na komunity, v ktorých má sídlo, skupina Chiesi oznámila aj niekoľko významných úspechov na tejto úrovni. V roku 2021 darovala skupina Chiesi celkovo 22 miliónov EUR a ďalšie príspevky na sociálne účely, ako sú sponzorstvá a externé klinické vedecké testy a štúdie. Okrem toho spoločnosť darovala lieky v hodnote 10,3 milióna eur.

Napokon, skupina Chiesi pokračovala v napredovaní v niekoľkých oblastiach týkajúcich sa jej zamestnancov a ľudí. V roku 2021 sa počet zamestnancov zvýšil o 3%, čo bolo spôsobené expanziou globálneho oddelenia zriedkavých chorôb (Chiesi Global Rare Diseases) o 41,6%, ako aj časti Chiesi China, kde počet zamestnancov vzrástol o 20%. Ženy tvoria 54% jej stálych zamestnancov. Vo výskume a vývoji tvoria ženy 66% zamestnancov. Zamestnanci skupiny Chiesi absolvovali celkom viac než 300 157 hodín školení, s celkovým priemerom 48,8 hodín školenia na osobu. To odzrkadľuje celkové zvýšenie priemerného počtu hodín školení na jednotlivca o 0,9% od roku 2020 do roku 2021.

Viac informácií o týchto vybraných hlavných bodoch a mnohých ďalších úspechoch nájdete v úplnej správe.

 

###

 

O skupine Chiesi

Chiesi je medzinárodná biofarmaceutická skupina zameraná na výskum, ktorá vyvíja a predáva inovatívne terapeutické riešenia v oblasti ochorení dýchacích ciest, zriedkavých chorôb a špeciálnej starostlivosti. Poslaním spoločnosti je zlepšovať kvalitu života ľudí a správať sa zodpovedne voči komunite a životnému prostrediu.

Zmenou svojho právneho štatútu na benefitnú spoločnosť v Taliansku, USA a Francúzsku je záväzok spoločnosti Chiesi vytvárať zdieľanú hodnotu pre spoločnosť ako celok. Tento záväzok je právne záväzný a ústredný pre rozhodovanie na úrovni celej spoločnosti. Od roku 2019 je Chiesi najväčšou biofarmaceutickou skupinou na svete, ktorá má certifikáciu B Corp. To znamená, že jej úsilie o udržateľnosť sa meria a hodnotí podľa najambicióznejších globálnych štandardov. Cieľom spoločnosti je dosiahnuť nulovú čistú hodnotu do roku 2035.

Skupina Chiesi má viac než 85 rokov skúseností. Ústredie má v Parme (Taliansko). Pôsobí v 30 krajinách a má vyše 6000 zamestnancov. Výskumné a vývojové centrum skupiny v Parme funguje spolu so šiestimi ďalšími dôležitými centrami výskumu a vývoja vo Francúzsku, USA, Kanade, Číne, Spojenom kráľovstve a Švédsku.

 

Ďalšie informácie nájdete na stránke www.chiesi.com

 

Kontakt pre médiá:

Katarína Prochotská

Line Manager Chiesi Slovakia s.r.o.

Tel.     +421 2 593 000 68

Email: k.prochotska@chiesi.com

 

[1] AIR (vzduch) predstavuje terapeutické riešenia a služby venované dýchacej oblasti, od neonatológie až po liečbu chorôb dospelých. RARE (zriedkavé) sa zameriava na liečbu pacientov so zriedkavými a ultrazriedkavými ochoreniami. CARE (starostlivosť) spája produkty a služby v rámci špecializovanej starostlivosti a samoliečby.

[2] Európska komisia, Spoločné výskumné centrum, hodnotiaca tabuľka priemyselného výskumu a vývoja EÚ 2020.