Skupina Chiesi je recertifikovaná ako B Corp a stanovuje nové prísnejšie ciele konania do roku 2025

Úvod > > Skupina Chiesi je...

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data
Date: 22/09/2022

Skupina Chiesi je recertifikovaná ako B Corp a stanovuje nové prísnejšie ciele konania do roku 2025

 

  • Skupina zvýšila svoje B-Impact skóre o 16,3 bodu so 103,8 bodmi z 200 možných bodov v porovaní s prvou certifikáciou v roku 2019;
  • Proces recertifikácie, ktorý vykonala spoločnosť B Lab, identifikuje ďalšie zameranie na činnosť a neustále zlepšovanie.

 

Parma (Taliansko) 22. septembra 2022 – Hnutie B Corp, ktoré bolo založené s cieľom pomôcť spoločnostiam vyvážiť zisk a účel, sa rozrastá každým dňom. V súčasnosti je súčasťou hnutia viac než 5 700 spoločností, ktoré sa rozhodli podrobiť sa prísnemu posudzovaniu a hodnoteniu sociálnych a environmentálnych vplyvov uznávanou a nestrannou treťou stranou, ktorá nehodnotí slová, ale činy. V tomto zmysle skupina Chiesi obnovuje svoj záväzok voči komunite podnikov, ktoré veria v presadzovanie iného druhu ekonomiky – ekonomiky, ktorá je inkluzívna, spravodlivá a regeneratívna.

Dekarbonizácia je základným krokom, ktorý podľa nás musia podniknúť všetky spoločnosti, aby sme dosiahli spravodlivú a regeneratívnu globálnu ekonomiku. Závisí od toho prežitie ľudstva,” povedala Maria Paola Chiesi, riaditeľka pre zdieľanú hodnotu a udržateľnosť skupiny Chiesi. “Vieme, že táto cesta nie je jednoduchá a vyžaduje neustále úsilie a zlepšovanie vo všetkých oblastiach podnikania, ak chceme dosiahnuť merateľný vplyv v reálnom svete.”

K recertifikácii B Corp úspešne prispelo všetkých 30 pobočiek skupiny Chiesi vrátane nových pobočiek v Austrálii, Švajčiarsku a Kanade. Jedným z hlavných rozdielov v porovnaní s prvou certifikáciou v roku 2019 je, že spoločnosť Chiesi musela overiť súlad s novými minimálnymi požiadavkami B Corp pre farmaceutický sektor, ktoré spoločnosť B Lab prijala v roku 2021.

„Recertifikácia B Corp je výsledkom tímovej práce, ktorú našich 6 000 ľudí robí každodenne pre zlepšenie kvality života ľudí, a to takým spôsobom, ktorý je zodpovedný voči spoločnosti i životnému prostrediu. To, že sme súčasťou hnutia ľudí, ktorí využívajú podnikanie ako silu dobra, vnímame ako privilégium,“ dodala Maria Paola Chiesi. „ Podľa nás musí byť udržateľnosť zakotvená vo všetkých našich činnostiach a musí byť zdieľaná s naším hodnotovým reťazcom, a to vrátane partnerov a konkurentov. Neuspejeme, pokiaľ nespojíme sily a nebudeme spolupracovať. Také míľniky, ako je recertifikácia, slúžia na označenie nášho pokroku a inšpirujú nás k neustálemu zlepšovaniu a dosahovaniu stále ambicióznejších cieľov.”

V rámci procesu recertifikácie spoločnosť B Lab v správe o svojich recenziách pracovísk v Taliansku, USA a Kanade uviedla: „Skupina Chiesi urobila niekoľko vylepšení produktov a procesov, aby znížila vplyv prevádzky spoločnosti na životné prostredie. Urobila napríklad významné investície do vývoja tlakových inhalátorov s odmeranou dávkou s minimálnym obsahom uhlíka. Tím bol ohromený uvedomelosťou a úsilím, ktoré sa vynakladá pri implementácii takýchto inovatívnych environmentálnych postupov. Konkrétne, spoločnosť

 

formálne meria emisie skleníkových plynov 1, 2 a 3, ktoré sú nad rámec priemyselného štandardu. V tomto smere chválime vedenie spoločnosti a tešíme sa na ďalšie inovácie, ktoré budú vyvinuté a implementované, čo povedie k ďalšej recertifikácii spoločnosti v roku 2025.

V rámci procesu recertifikácie sa nielen zdôraznili hlavné miesta, kde sa dosiahol pokrok v oblasti sociálneho a environmentálneho vplyvu, ale určila sa aj séria zlepšení, ktoré sa stali cieľmi na nadchádzajúce tri roky. Tieto ciele predstavujú základnú líniu nového strategického plánu udržateľnosti.

Spoločnosti s certifikáciou B Corp sa zaviazali k dlhodobému pohľadu, hodnoteniu všetkých budúcich výziev a príležitostí tým, že prevezmú zodpovednosť za vplyv svojich rozhodnutí. Okrem toho sú spoločnosti B Corps právne zaviazané prinášať výhody nielen akcionárom, ale všetkým zainteresovaným stranám – zamestnancom, zákazníkom, komunitám a životnému prostrediu.

V súlade s tým Chiesi v roku 2018 zmenila svoje stanovy prijatím nového právneho štatútu benefičnej spoločnosti (Benefit Corporation) v Taliansku (Società Benefit) a v Spojených štátoch, zatiaľ čo francúzska pobočka získala v roku 2021 označenie Societé à Mission. Do stanov skupiny Chiesi bol v roku 2022 vložený záväzok stať sa “nulovou” (net-zero) spoločnosťou v súlade s cieľmi Parížskej dohody o klimatickej neutralite. Cieľom skupiny je dosiahnuť do roku 2035 nulovú hodnotu zavedením podrobného plánu s jasnými a merateľnými míľnikmi na zníženia emisií.

Aby sme posilnili naše ambície a pripomenuli si, čo si my a naša spoločnosť predstavujeme, dnes celá skupina Chiesi oslavuje Deň konania (We Act Day) – Aktívne sa staráme o zajtrajšok (We Actively Care for Tomorrow). Je to každoročné podujatie, ktoré predstavuje záväzok spoločnosti k udržateľnosti. Tohtoročná významná oslava zahŕňa zapojenie všetkých 30 pobočiek spoločnosti.

###

 

Certifikované spoločnosti B Corps®

Spoločnosti typu B Corp® sú spoločnosti, ktoré spĺňajú najvyššie štandardy overenej sociálnej a environmentálnej výkonnosti, verejnej transparentnosti a právnej zodpovednosti s cieľom dosiahnuť rovnováhu medzi ziskom a účelom. Spoločnosti typu B Corp tvoria komunitu lídrov a riadi globálne hnutie ľudí, ktorí využívajú podnikanie ako silu dobra. Ich ekonomická aktivita okrem vytvárania zisku vytvára aj meraný a certifikovaný pozitívny vplyv na ľudí, spoločnosť a životné prostredie. Certifikované spoločnosti typu B Corp dosahujú overené skóre v hodnotení vplyvu B Impact Assessment (to je dôsledné a vecné meranie vplyvu spoločnosti na jej pracovníkov, zákazníkov, komunitu a životné prostredie) a robia svoju správu o dopade B Impact Report verejne dostupnú na stránke www.bcorporation.net. Spoločnosti typu B Corp pôsobia v 155 sektoroch vo viac než 80 krajinách. Hnutie B Corp má jediný cieľ: predefinovať novú obchodnú paradigmu, ktorá je adekvátna našej dobe, konkrétna a replikovateľná. Prostredníctvom hodnotenia vplyvu B impact Assessment merajú všetky svoje vplyvy rovnako dôkladne ako svoje zisky. Kombinácia overenia treťou stranou, verejnej transparentnosti a právnej zodpovednosti pomáha certifikovaným spoločnostiam typu B Corp budovať dôveru a hodnotu. Certifikáciu spravuje nezisková organizácia B Lab.

 

B Lab

Spoločnosť B Lab je nezisková organizácia, ktorá slúži globálnemu hnutiu ľudí, ktorí využívajú podnikanie ako silu dobra (force for good™). Medzi ich iniciatívy patrí certifikácia B Corp, správa programov riadenia vplyvu B Impact Management a presadzovanie riadiacich štruktúr, ako je napríklad benefičná spoločnosť. Víziou spoločnosti B Lab je inkluzívna a udržateľná ekonomika, ktorá vytvára spoločnú prosperitu pre všetkých.

 

 

Benefičná spoločnosť (Benefit Corporation)

Benefičná spoločnosť (Benefit Corporation) je právny štatút, ktorý je v súčasnosti regulovaný v 35 štátoch USA, v Taliansku (Società Benefit) a vo Francúzsku (Societé a Mission). Vo zvyšku Európy sa legislatíva o benefičných spoločnostiach (Benefit Corporation) hodnotí v mnohých členských štátoch a to isté sa deje aj v iných krajinách sveta.

Benefičné spoločnosti (Benefit Corporation) sú ziskové spoločnosti, ktoré sa zaviazali okrem vytvárania zisku vytvárať aj verejný prospech a udržateľnú hodnotu. Zaviazali sa zvažovať vplyv spoločnosti na spoločnosť a životné prostredie s cieľom vytvoriť dlhodobo udržateľnú hodnotu pre všetky zainteresované strany. Benefičná spoločnosť (Benefit Corporation) je teda tradičná spoločnosť s upravenými povinnosťami, ktoré ju zaväzujú k vyšším štandardom účelu, zodpovednosti a transparentnosti.

 

O skupine Chiesi

Skupina Chiesi je medzinárodná biofarmaceutická skupina zameraná na výskum, ktorá vyvíja a predáva inovatívne terapeutické riešenia v oblasti respiračných ochorení, zriedkavých chorôb a špeciálnej starostlivosti. Poslaním spoločnosti je zlepšovať kvalitu života ľudí a správať sa zodpovedne voči komunite a životnému prostrediu.

Zmenou svojho právneho štatútu na benefičnú spoločnosť (Benefit Corporation) v Taliansku, USA a vo Francúzsku je záväzok spoločnosti Chiesi vytvárať zdieľanú hodnotu pre spoločnosť ako celok právne záväzný a ústredný pre rozhodovanie v rámci celej spoločnosti. Od roku 2019 je skupina Chiesi certifikovanou spoločnosťou B Corp, čo znamená, že jej úsilie o udržateľnosť sa meria a hodnotí podľa najambicióznejších globálnych štandardov. Cieľom spoločnosti je dosiahnuť do roku 2035 “nulovú” hodnotu emisií.

Skupina Chiesi má viac než 85 rokov skúseností. Ústredie má v Parme (Taliansko). Pôsobí v 30 krajinách a má viac než 6 000 zamestnancov. Výskumné a vývojové centrum skupiny v Parme funguje spolu so 6 ďalšími dôležitými centrami výskumu a vývoja vo Francúzsku, USA, Kanade, Číne, Spojenom kráľovstve a Švédsku.

 

Ďalšie informácie nájdete na stránke  www.chiesi.com

 

Kontakty pre médiá:

Katarína Prochotská

Site Manager & CX Hospital & Partners & Patient Communication

Chiesi Slovakia s.r.o.

Tel.     +421 2 593 000 68

Email: k.prochotska@chiesi.com