Chiesi urýchľuje svoj posun k úplnej udržateľnosti napriek pandémii COVID-19

Úvod > > Chiesi urýchľuje...

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data
Date: 23/06/2021
  • Zabezpečenie nepretržitej liečby pacientov bolo najvyššou prioritou počas pandémie.
  • Zameranie na rozmanitosť a inklúziu na pracovisku: 53 % všetkých zamestnancov tvoria ženy – pomer pracujúcich žien vo výskume a vývoji je ešte vyšší (64 %).
  • Všetky činnosti, údaje a čísla spoločnosti za rok 2020 sú k dispozícii vo Výročnej správe a správe o udržateľnosti skupiny Chiesi za rok 2020, ktorá je dostupná na   chiesieverystorycounts.com

 

Parma (Taliansko), 23. jún 2021 – Chiesi, nadnárodná skupina so zameraním na výskum v oblasti farmaceutického odvetvia a zdravotnej starostlivosti (Chiesi Group), zrýchlila svoje napredovanie k dosiahnutiu plnej udržateľnosti, a to aj napriek mimoriadne náročnému roku 2020, ktorý bol zatienený pandémiou COVID-19. Udržateľnosť je hlavnou líniou vinúcou sa Výročnou správou a správou o udržateľnosti spoločnosti Chiesi za rok 2020, ktorá je vyrozprávaná slovami jej vlastných ľudí z celého sveta #Kazdypribehsarata (#EveryStoryCounts).

V roku 2020 skupina  dosiahla vynikajúci finančný výsledok s príjmami vo výške 2 229 miliónov EUR, čo je o 11,8% viac oproti roku 2019. Tento výsledok dáva spoločnosti Chiesi impulz k pokračovaniu na jej transformačnej ceste k tomu, aby sa stala prvou plne udržateľnou farmaceutickou spoločnosťou na svete, v ktorej tvorba hodnôt pre planétu a pre ľudskú spoločnosť umožňuje vytváranie inovácií, pokroku a prosperity.

Transparentná metodika merania vplyvu, ktorá v sebe spája témy a rámce vplyvu v oblasti environmentálneho, sociálneho a podnikového riadenia (ESG)

Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, spoločnosť Chiesi podáva správy o svojom pôsobení v súlade so všestrannou kombináciou viacerých nástrojov a rámcov. Tieto zahŕňajú metodiku, ktorú ako prvý predstavil renomovaný ekonóm profesor Jeffrey Sachs z Centra pre trvalo udržateľný rozvoj na Kolumbijskej univerzite, ktorá hodnotí obchodné dopady spoločnosti Chiesi pomocou analýzy produktov, procesov, globálneho hodnotového reťazca a firemného občianstva, a to v plnom súlade s Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj OSN (ciele udržateľného rozvoja). Výročná správa a správa o udržateľnosti spoločnosti Chiesi naviac spĺňa štandardy neziskovej organizácie Globálna iniciatíva pre podávanie správ, založenej na podporu spoločností pri podávaní správ o udržateľnom výkone, hodnotenia prospešného vplyvu (B Impact Assessment™) vytvoreného neziskovou organizáciou B Lab, ktorá stojí za certifikáciou B Corp a iniciatívy SDG Action Manager Organizácie Spojených národov Global Compact a organizácie B Lab.

Zdravotné ošetrenie pacientov počas pandémie bolo prioritou číslo jeden

V roku, aký sme v histórii skupiny ešte nemali, Chiesi neúnavne pracovala na ochrane pacientov a zaistení ich nerušeného prístupu k životu zachraňujúcim liečebným procedúram napriek narušeniu  dodávok a služieb verejnej zdravotnej starostlivosti spôsobených pandémiou. Spoločnosť zriadila špecializovaný tím na koordináciu zbierky a použitia finančných a vecných darov pri podpore komunít počas krízy spôsobenej ochorením COVID-19. Chiesi okrem toho udržiavala výrobu liekov, najmä tých, ktoré boli nevyhnutné alebo potrebné na liečbu zriedkavých chorôb. Spoločnosť celkovo priamo darovala alebo vyzbierala viac ako 10,6 milióna EUR, z čoho viac ako 3,5 milióna EUR tvorilo príspevok na charitatívne projekty v oblasti Parmy a v rámci celého Talianska.

„Pandémia plnou silou zmenila svet v dobe, ktorá už sama osobe bola transformačná. V súvislosti s touto nepriazňou a potrebou zvládať dané neznáme okolnosti som vďačný za organizáciu, ktorú sme preukázali. Mobilizácia ľudí v rámci Chiesi presiahla rámec našich obchodných činností a potvrdila hodnoty, ktoré spoločne zdieľame. Prístup zdieľanej hodnoty, v zmysle certifikovanej B Corp a verejnoprospešnej spoločnosti, potvrdzuje, že hodnoty, ktoré predstavujeme, tvoria pevný základ, ktorý naša spoločnosť potrebuje pri výzvach tejto doby,“ uviedol Ugo Di Francesco, generálny riaditeľ skupiny Chiesi.

Od zamerania na produkt až po úplnú sústredenosť na pacienta

V roku 2020 spoločnosť Chiesi venovala viac ako 20 % svojich výnosov na výskum a vývoj, čím sa zaradila medzi najlepšie talianske farmaceutické spoločnosti v počte prihlásených patentov. Zároveň zaviedla výbor na urýchlenie prechodu jej obchodnej a podnikovej kultúry smerom k prijatiu holistickej perspektívy sústredenej na pacienta v každej fáze vývojového cyklu produktu. Zefektívnenie architektúry značky skupiny – v rámci troch oblastí AIR, RARE a CARE, inšpirované laickým jazykom pacientov, a opätovné naštartovanie vizuálnej identity spoločnosti Chiesi začiatkom roku 2021 sú priamymi výsledkami prebiehajúceho vývoja skupiny, spočívajúceho v začlenení empatie so skúsenosťami pacientov do všetkých obchodných procesov.

Niekoľko nových strategických spoluprác nadviazaných v roku 2020 s externými partnermi prispeje k ďalšiemu posilneniu tohto prístupu zameraného na pacienta. Týka sa to partnerstva s biotechnologickou spoločnosťou Moderna, priekopníkom v terapeutikách využívajúcich mediátorovej RNA (mRNA) pri vývoji nových terapií proti pľúcnej arteriálnej hypertenzii. Ďalším príkladom inovačného prístupu sústredeného na pacienta spoločnosti Chiesi je jej investícia do spoločnosti Cyclica. Táto kanadská neo biotechnologická spoločnosť pracuje na decentralizácii objavovania liečiv pomocou inovatívnej usmerňovane učiacej sa technológie AI na predpovedanie molekulárnych vlastností vo fáze výskumu a vývoja s cieľom zníženia miery vylúčenia neúspešných pokusov a skrátenia doby dodania lieku z laboratória k pacientovi.

Pretrvávajúce zameranie na rozmanitosť a rovnosť na pracovisku

Napriek náročným situáciám pri organizácii pracoviska v dôsledku pandémie, spoločnosť Chiesi v roku 2020 opäť zvýšila počet zamestnancov na 6 389, čo predstavuje nárast zhruba o 9 % oproti predchádzajúcemu roku. Približne 53 % pracovnej sily skupiny a viac ako štvrtina vedúcich pracovníkov a vyšších riadiacich pracovníkov tvoria ženy. Pomer zamestnaných žien je v oblasti výskumu a vývoja ešte vyšší (64 %).

Popredné postavenie spoločnosti Chiesi v oblasti rozmanitosti a rovnosti na pracovisku sa opäť prejavilo v každoročnom hodnotení denníka Financial Times v rebríčku Lídrov v rozmanitosti, v ktorom sa spoločnosť umiestnila na 10. mieste v rámci celého sveta. Rebríček hodnotí 850 európskych zamestnávateľov z hľadiska rozmanitosti pohlavia, veku, etnického pôvodu, zdravotného postihnutia a sexuálnej orientácie ich pracovných síl. Chiesi je jednou z iba dvoch talianskych spoločností v top 10, pričom obsadila 1. miesto vo farmaceutickom a biotechnologickom odvetví.

Spoločnosť Chiesi sa aj naďalej zaväzuje k zvyšovaniu rozmanitosti a rovnosti na pracovisku. Po zriadení Výboru pre rozmanitosť a inklúziu v roku 2019 spoločnosť v roku 2020 založila Výbor pre rodovú rovnosť. V roku 2021 Chiesi vyvíja a zavádza akčný plán na zlepšenie postupov rozvoja talentu medzi ženami na preklenutie rodovej priepasti.

Chiesi zvyšuje úroveň ambícií smerom k uhlíkovej neutralite

Po prvom oznámení v roku 2019, v máji 2021 spoločnosť Chiesi na webstránke www.actionoverwords.org predstavila svoj plán stať sa do roku 2030 uhlíkovo neutrálnou, a to ohľadom priamych emisií skleníkových plynov a nepriamych emisií skleníkových plynov zo zakúpenej elektriny a tepla (oblasti 1 a 2) a do roku 2035 u všetkých ostatných nepriamych emisií skleníkových plynov (oblasť 3). Plán bude zahŕňať 90 % zníženie emisií z inhalátorov spoločnosti Chiesi oproti roku 2019, a to vďaka plánovanému zavedeniu inovatívneho hnacieho plynu s nízkym potenciálom globálneho otepľovania.

Prechod Chiesi na zelenú energiu v globálnom meradle

V roku 2020 boli všetky talianske prevádzky spoločnosti Chiesi, ktoré predstavujú približne 80 % jej celkovej spotreby energie, zásobované 100 % obnoviteľnou energiou. Skupina podpísala novú zmluvu na dodávky energie na roky 2021 a 2022 z veternej elektrárne MELFI II, novej veternej elektrárne nachádzajúcej sa v oblasti s vysokým výskytom vetra v regióne Puglia (Taliansko). 100 % elektriny použitej v závodoch v Parme pochádza z vysoko kvalitných obnoviteľných zdrojov; 2,6 % je vyrobených z vlastných závodov spoločnosti Chiesi (vlastná výroba) s celkovým výkonom 780 kW (+670 kW v porovnaní s predchádzajúcim rokom). V roku 2021 chce spoločnosť Chiesi dokončiť prechod na 100 % obnoviteľnú elektrinu vo všetkých jej výrobných prevádzkach.

Celková spotreba energie v roku 2020 poklesla o 15 % v porovnaní s rokom 2019. Hlavným dôvodom bolo zníženie spotreby energie z automobilového parku v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Nová centrála skupiny v Parme (Taliansko), slávnostne otvorená v roku 2020, tiež predstavuje plne ekologickú budovu, ktorá je držiteľom certifikátu LEED Platinum, teda najvyššej úrovne medzinárodného systému hodnotenia udržateľnosti budov propagovaného Radou pre ekologické budovy.

 

###

 

O skupine Chiesi

So sídlom v Parme, Taliansko, spoločnosť Chiesi je nadnárodnou skupinou so zameraním na výskum s viac ako 85-ročnými skúsenosťami v oblasti farmaceutického priemyslu a zdravotníctva, ktorá pôsobí v 30 krajinách a zamestnáva viac ako 6 000 pracovníkov (skupina Chiesi). Na dosiahnutie svojho poslania zlepšovať kvalitu života ľudí zodpovedným správaním voči ľudskej spoločnosti a životnému prostrediu skupina vykonáva činnosti v oblasti výskumu, vývoja a predaja inovatívnych liekov v troch terapeutických oblastiach: AIR (produkty a služby na liečbu dýchacích ochorení, od novorodencov až po dospelú populáciu), RARE (liečba pacientov so zriedkavými a ultra zriedkavými chorobami) a CARE (produkty a služby na podporu špeciálnej starostlivosti a osobnej starostlivosti). Stredisko pre výskum a vývoj sídli v Parme, pričom spolupracuje s ďalšími 6 dôležitými strediskami pre výskum a vývoj vo Francúzsku, USA, Kanade, Číne, Spojenom kráľovstve a Švédsku na dosiahnutie pokroku v predklinických, klinických a registračných programoch. V roku 2019 sa stala Chiesi najväčšou farmaceutickou spoločnosťou s certifikátom B Corp na svete. Chiesi Farmaceutici S.p.A. sa zmenou svojho právneho postavenia v roku 2018 stala verejnoprávnou spoločnosťou, a to zavedením dvojakého účelu na tvorbu zdieľanej hodnoty a tvorbu hodnoty pre vlastné podnikanie, spoločnosť a životné prostredie. Globálne hnutie verejnoprospešných korporácií presadzuje podnikanie ako silu k dosahovaniu dobra. Chiesi Farmaceutici S.p.A. ako verejnoprospešná korporácia je navyše zo zákona povinná zahrnúť do svojich stanov ciele spoločného prospechu a každoročne o tom transparentne podávať správy. Skupina sa zaviazala stať sa uhlíkovo neutrálnou do konca roku 2035.

 

Viac informácií na: www.chiesi.com

 

 

Kontakty pre médiá:

 Alessio Pappagallo_Press Office Manager_ Tel.+39 339 589 483_Email a.pappagallo@chiesi.com 

Katarína Prochotská_Side Manager Chiesi Slovakia s.r.o._Tel.+421 2 593 000 68_Email k.prochotska@chiesi.com